શ્રી નિષ્‍કુળાનંદ સ્‍વામી વિરચિત ભકત ચિંતામણી  bhakatchintamani

ll શ્રી સ્‍વામિનારાયણ વિજયતેતરામ્ ll
વૈરાગ્‍યમૂર્તિ શ્રી નિષ્‍કુળાનંદ સ્‍વામી વિરચિત

ll  શ્રી ભકત ચિંતામણી  ll

:: પ્રકાશક ::
શ્રી ગોપીનાથજી દેવમંદિર મેનેજીંગ ટ્રસ્‍ટી વતી,
કો.શા.સ્‍વા.ઘનશ્‍યામવલ્‍લભદાસજી
શ્રી સ્‍વામિનારાયણ મંદિર (મુખ્‍ય) - ગઢપુર
ફોન
: ૦૨૮૪૭.૨પ૨૮૦૦/૯૦૦